Naučnoistraživački centar pri Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), predstavlja posebnu organizacionu jedinicu za naučnoistraživački rad i čine ga nastavnici, istraživači, saradnici i ostali zaposleni. 


To je multidisciplinarni centar koji je započeo sa radom juna 2012. godine, a u okviru koga su aktivnosti podeljene na izdavanje naučnog časopisa International Review, izdavanje naučnih monografija i tematskih zbornika, organizovanje međunarodne naučne konferencije ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO – EEE, razvijanje međunarodne naučne saradnje u zemlji i inostranstvu i rad na projektima.


Radom Naučnoistraživačkog centra od njegovog nastanka rukovodi prof. dr Mirjana Radović-Marković.


Centar se trenutno nalazi u postupku akreditacije.