International Review časopis koristi e-Ur (The Electronic Journal Editing) sistem za registraciju svih korisnika uključenih u uređivački i izdavački proces: autori, urednici i recenzenti.

Ukoliko ste novi korisnik, možete se registrovati na sledećoj adresi:
http://aseestant.ceon.rs/index.php/intrev/

Nakon kompletiranja procesa registracije, autor odlazi na korisničku stranicu, na kojoj mu se izlistavaju različite uloge koje ima u datom časopisu (npr. autor, recenzent itd). Klik na ulogu autora vodi korisnika na stranice za prijavljivanje rukopisa, gde postoji lista trenutnih i prethodno prijavljenih rukopisa i gde se može započeti prijava novog rukopisa. Proces prijave rukopisa je podeljen u pet koraka, sa obezbeđenim objašnjenjima za svaki korak. Autori ne moraju da kompletiraju svih pet koraka odjedanput i mogu da se vrate na svoj rukopis, koji će biti izlistan na stranici za prijave rukopisa kao Nedovršeno.
Radovi se pregledaju anonimno, a podrazumeva se da su potpuno novi I da nisu nigde bili ranije objavljivani. Izdavač zadržava sva prava nad svim objavljenim radovima.

Uputstvo
 

1. Rad ne bi trebalo da ima više od 8 strana (uključujući beleške, reference, priloge, tabele, brojke, grafikone itd.). Rad mora biti napisan na engleskom jeziku u formatu  Microsoft Word, koristeći font Palatino Linotype (veličina 11), latinično pismo, jedan prored.

2. Podešavanja strane:B5, margins: top 3 cm; bottom 3 cm; left 2,5 cm; right 2,5 cm.

3. Podešavanja paragrafa: first line indentation 0,6 cm, paragraph spacing: before 2 pt and after2 pt.

4. Naslov: right, bold, veličina fonta 16

5. Autorovo ime: prezime, srednje ime I ime (bold, veličina fonta 11) bez titula. Ime institucije u kojoj autor radi, grad, država, bi trebalo biti napisani zajedno sa autorovim imenom. Iza imena prvog autora, trebalo bi da stoji fusnota koja sadrži adresu I e-mail prvog autora. Maksimalni broj autora na radu je tri.

6. Abstrakt: italic, veličina fonta11, 3 reda iza autorovog imena, maksimalna dužina 250 reči. Ključne reči bi trebalo napisati sa jednim redom razmaka posle abstrakta, I trebalo bi napisati do 10 reči najviše.

7. Izbegavati završne fusnote.

8. Tabele I slike trebale bi biti numerisane (1,2,3 itd.), u formatu italics i centred. Sve tabele I slike moraju biti crno bele.

9. Struktura rada (samo dva nivoa). Prvi naslov: left, bold, velicina fonta 12, ispred 18 iza  9pt. Drugi naslov: left indention 0,6 cm, bold, veličina fonta 12, ispred 12 iza 6 pt.

10. Reference članaka I knjiga u tekstu: Puno ime autora(Ime, inicijal srednjeg imena I prezime) I godinu izdavanja u prvom citatu, sa brojevina strana gde treba. Na primer: Glenn Firebaugh (1999) [prva referenca]; Firebaugh (1999) [kasnije reference]; Andrea Boltho and Gianni Toniolo (1999) [prva referenca], Boltho and Toniolo (1999) [kasnije reference]; Albert Berry, François Bourguignon, and Christian Morrisson (1983) [prva referenca], Berry, Bourguignon, and Morrisson (1983) [kasnije reference]. Kada se citira više radova istog autora, navesti u zagradi prezime autora I godinu izdavanja za sve kasnije citate.  Kada se navodi više referenci od jednom u tekstu, prvo ih uredite po hronološkom redu, a zatim po abecednom redu i odredjenim godinama izdavanja. Ako imate četiri ili više autora, navedite prvog autora, zajedno sa  et al. I godinom izdavanja, na primer: Stefan Fölster et al. (1998).  Ako se spominje više publikacija objavljenih iste godine od strane istog autora, koristite godinu I a, b, itd. (primer: 1997a, b). Reference autora u tekstu moraju se u potpunosti slagati sa onima na kraju rada u delu sa svim referencama.

11. Lista referenci ( po azbučnom redu po prezimenu autora) trebala bi biti na kraju rada. JR koristi AEA pravila za reference (Harvardski stil).

Reviewer’s report